Podmínky užití webu

Právní vztah a obecná upozornění

1.1. Účinnost. Tyto podmínky užití internetových stránek jsou účinné od 15. 8. 2021.

1.2. Internetové stránky. Pro účely tohoto dokumentu se našimi internetovými stránkami rozumí soubor všech internetových stránek tvořících náš web provozovaný na adrese http://zuul.cz a všech podstránkách.

1.3. Služba. Pro účely tohoto dokumentu se službou rozumí služba informační společnosti, kterou čerpáte užíváním našich internetových stránek a jejímž poskytovatelem je obchodní společnost Dana Procházková s.r.o., se sídlem Na Fialce 14/2436, 25101 Říčany, IČO 05003181, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu C, vložce 256903, DIČ CZ05003181 (pro účely tohoto dokumentu jen „my“ či odpovídající výrazy). Užíváním služby vzniká mezi námi a příjemcem služby (pro účely tohoto dokumentu jen „vy“ či odpovídající výrazy) právní vztah.

1.4. Webový obsah. Pro účely tohoto dokumentu se webovým obsahem, který vám v rámci služby dodáváme, rozumí veškerá data, která od nás přijmete na základě vašeho požadavku zadaného prostřednictvím webového prohlížeče, zejména texty, obrázky, ale i zdrojové kódy stránek.

1.5. Rozsah poskytování služby. V rámci poskytování této služby není garantován žádný minimální rozsah. Služba může být dočasně nebo trvale nedostupná, vcelku nebo zčásti. Její uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě našeho jednostranného uvážení, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.

1.6. Cena služby. Služba je poskytována z naší strany bezúplatně. Technické zařízení, programové vybavení a konektivitu k této službě hradíte vy.

1.7. Výhrada změny podmínek. Tyto podmínky užití internetových stránek se mohou průběžně měnit a aktualizovat. Předtím, než budete chtít využívat webový obsah, je vaší povinností seznámit se s jejich aktuální verzí.

1.8. Generální omezení. Je zakázáno využívat jakýchkoli prostředků k narušování nebo obcházení bezpečnostních opatření spojených se touto službou nebo jinými našimi službami, souvisejících i jiných internetových služeb a stránek nebo počítačové sítě.

1.9. Vyloučení odpovědnosti. V rozsahu dovoleném platnou právní úpravou souhlasíte s tím, že nebudeme odpovídat za jakoukoli újmu, která by vám mohla vzniknout v souvislosti s touto službou a také se sjednaným omezením výše náhrady případné takové škody částkou 0 Kč.

Autorská práva

2.1. Generální licence. Pokud je webový obsah vcelku nebo zčásti autorským dílem a pokud není u jednotlivé složky webového obsahu uvedeno jinak, udělujeme k webovému obsahu licenci Creative Commons BY 4.0, jejíž licenční podmínky jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by/4.0. Tato licence se vztahuje pouze na texty, vizuální obsah, audiovizuální obsah, zdrojové kódy a databáze.

2.2. Odkazy. Pokud budete odkazovat na internetové stránky, berete na vědomí, že nesmíte třetím osobám poskytnout takový odkaz, který obchází naše zabezpečení nebo prostředky pro kontrolu distribuce obsahu, jako jsou například odkazy dostupné jen přihlášeným uživatelům. Ve všech případech si navíc vyhrazujeme možnost měnit strukturu a obsah internetových stránek nebo zavést nové nebo upravit stávající prostředky pro kontrolu obsahu, což může vyústit v nefunkčnost vámi dříve získaného obsahu. Berete na vědomí, že v takovém případě nemáte nárok na náhradu případné škody.

Uživatelský účet

3.1. Definice. Uživatelským účtem se rozumí záznam v naší databázi a data k němu přiřazená; je určen přihlašovacím jménem a heslem, které slouží k autentizaci. K uživatelskému účtu mohou být přiřazeny osobní údaje, přičemž v případě, že uživatelský účet reprezentuje právnickou osobu, tyto osobní údaje identifikují fyzickou osobu za ni jednající.

3.2. Využití uživatelského účtu. Některé části služby mohou být vázány na přístup k uživatelskému účtu. V takovém případě je nezbytné provést registraci uživatelského účtu, která je vázána podmínkami registrace uvedenými níže.

3.3. Podmínky registrace uživatelského účtu. Registrací vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami:

3.3.1. Registraci provedeme na základě vašeho požadavku odeslaného prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách, pokud budou uvedeny všechny požadované údaje a budete souhlasit s těmito podmínkami registrace.

3.3.2. Jedna e-mailová adresa může být použita pouze u jednoho uživatelského účtu.

3.3.3. Poskytovatel si vyhrazuje možnost odmítnout registraci.

3.3.4. Uživatelský účet slouží mimo jiné i ke komunikaci a jednání s námi. Je vaší povinností zabezpečit, abyste k vašemu uživatelskému účtu měli přístup pouze vy, popřípadě osoba vámi pověřená. Jednání takové osoby v rámci uživatelského účtu se považuje za jednání v zastoupení.

3.3.5. V rámci údržby systému můžeme rušit neaktivní a rušit nebo slučovat duplicitní uživatelské účty, přičemž zrušení nebo sloučení předchází upozornění zaslané na e-mailovou adresu spojenou s uživatelským účtem nejméně 5 dnů předem.

3.3.6. V případě porušení vašich povinností vyplývajících z tohoto dokumentu máme právo ukončit nebo omezit vůči vám poskytování služby, a to například blokací uživatelského účtu, jeho smazáním, případně zamezením přístupu na internetové stránky.